កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ v 1.13

 Download latest version (7.4 MB)


The description of កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ App


មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃ
អារម្ភកថា កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។
រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងស្របតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ ។
គណៈកម្មការនិពន្ធយើងខ្ញុំ រង់ចាំទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ និងមិត្តអ្នក អានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីជួយកែលម្អសៀវភៅនេះឱ្យកាន់តែមានគុណភាពថែមទៀត ដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនិងគោលដៅអប់រំជាតិ ។

កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ App 1.13 Update


2021-08-29

កែសម្រួលចំណុចខ្វះខាត់

Title កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤
Requirements Android 5.0+
Language English
Available Languages
License
Date Added 1630281600
Author نوار نوار
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lengpanha.answer.grade4.khmer
SHA-1
កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤

Version 1.13 information

Size 7.4 MB